ඕස්ට්‍රේලියානු රැකියා දත්ත සහ AUD/USD මිල අගය ඉහල යාම

අද දින ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පෙ.ව 7.00 ට නිකුත් වූ ආර්ථික දත්ත අනුව AUD /USD හි මිල අගය pips 60 කින් පමණ අගයකින් ඉහල යෑමක් සිදුවුණි. එනම් දත්ත නිකුත් වූ වේලාව ඇතුලත පළමු විනාඩිය තුල මිල අගය 0.7716 සිට 0.7782 දක්වාද, ඉන් විනාඩි 2 කට පමණ පසු 0.7790 අගය සීමාව දක්වාද මිල අගය ඉහල යාම සිදුවිය. පහත රුපය නිරීක්ෂණය කරන්න.

AUD USD 2015 june 11

AUD/USD 2015 , ඕස්ට්‍රේලියානු රැකියා දත්ත

 

නිකුත් වූ දත්ත  මැයි මස සමස්ත ඕස්ට්‍රේලියාවේ විරැකියා ප්‍රතිශතය 6.0% අගයක් දක්වා පහල අගයක් ගෙන ඇත. මෙම අගය ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් බලාපොරොත්තු වූ 6.2%  මට්ටමටත් වඩා අඩු අගයකින් නිකුත් වීමත් එම අගය පසුගිය මාස 12කට පසු වාර්තා වූ අවම අගය වීමද විශේෂයකි.

2015 june 11

 

  • ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලරය, ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව 1.1% ප්‍රතිශතයකින් ඉහල යෑම
  • ඕස්ට්‍රේලියානු විරැකියා ප්‍රතිශතය 6% අගය ගැනීම. 2015 වසර තුල මේ දක්වා වාර්තා වූ අවම අගය එය වීම.
  • ඕස්ට්‍රේලියාව මැයි මස තුල අලුතින් රැකියා 42,000 බිහි කිරීම, සහ අපේක්ෂා කල  මට්ටමට වඩා වැඩි අගයක් ගැනීම.

 

ඔස්ට්‍රේලියානු විරැකියා ප්‍රතිශතය 2014-2015

ඔස්ට්‍රේලියානු විරැකියා ප්‍රතිශතය 2014 ජුලි – 2015 මැයි

 

ඔස්ට්‍රේලියාවේ පළාත් අනුව මැයි මස විරැකියා ප්‍රතිශතය

unemployment

 

ඕස්ට්‍රේලියාවේ පළාත් බෙදා ඇති අයුරු

map

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *