ලෝකයේ රටවල විරැකියා ප්‍රතිශතය ~2015 පෙබරවාරි දක්වා ~

 

රට විරැකියා අගය Reference Previous වාර්තා වූ උපරිම අගය වාර්තා වූ අවම අගය Unit
Afghanistan 8.60 Dec/12 8.50 8.70 8.20 percent
Albania 12.91 Aug/14 13.45 22.30 12.10 percent
Algeria 10.60 Aug/14 9.80 29.50 9.80 percent
Angola 26.00 Dec/13 25.00 35.00 25.00 percent
Argentina 6.90 Nov/14 7.50 20.80 6.40 percent
Armenia 17.10 Aug/14 17.50 20.10 5.90 percent
Australia 6.40 Jan/15 6.10 10.90 4.00 percent
Austria 10.30 Feb/15 10.50 10.50 0.80 percent
Azerbaijan 5.20 Dec/12 5.40 11.80 5.20 percent
Bahamas 15.40 Dec/13 14.00 15.40 6.90 percent
Bahrain 3.70 Dec/12 3.70 16.00 3.30 percent
Bangladesh 4.50 Dec/12 4.50 5.10 4.30 percent
Barbados 12.90 Aug/14 13.20 13.20 7.60 percent
Belarus 0.50 Dec/13 0.50 4.00 0.50 percent
Belgium 8.50 Jan/15 8.40 11.00 6.30 percent
Belize 12.10 Sep/14 11.70 23.30 8.20 percent
Benin 1.00 Dec/10 3.50 5.50 1.00 percent
Bhutan 2.90 Jun/14 2.10 4.00 1.15 percent
Bolivia 7.50 Dec/12 7.60 14.50 7.50 percent
Bosnia and Herzegovina 43.60 Dec/14 43.62 46.10 39.03 percent
Botswana 20.00 Dec/13 17.80 23.80 13.90 percent
Brazil 5.30 Jan/15 4.30 13.10 4.30 percent
Brunei 1.10 Dec/12 1.90 7.20 1.10 percent
Bulgaria 10.60 Nov/14 10.80 15.60 5.00 percent
Burkina Faso 3.30 Dec/07 2.70 3.30 0.90 percent
Burundi 35.00 Dec/09 19.50 35.00 19.50 percent
Cambodia 0.30 Dec/13 0.10 5.30 0.10 percent
Cameroon 3.80 Dec/11 5.60 5.60 3.80 percent
Canada 6.60 Jan/15 6.70 13.10 2.90 percent
Cape Verde 16.40 Dec/13 16.80 20.20 10.70 percent
Cayman Islands 6.30 Dec/13 6.20 7.50 2.60 percent
Central African Republic 16.10 Dec/05 8.00 16.10 6.00 percent
Chad 22.60 Dec/06 22.60 22.60 percent
Chile 6.20 Jan/15 6.00 13.50 5.10 percent
China 4.10 Nov/14 4.10 4.30 3.90 percent
Colombia 10.80 Jan/15 8.70 17.87 7.71 percent
Comoros 13.50 Dec/04 20.00 20.00 13.50 percent
Congo 46.10 Dec/13 49.10 66.90 45.40 percent
Costa Rica 10.00 Aug/14 9.00 10.91 8.30 percent
Croatia 20.30 Jan/15 19.60 23.60 12.20 percent
Cuba 3.30 Dec/13 3.50 5.40 1.60 percent
Cyprus 16.10 Jan/15 16.40 16.90 3.20 percent
Czech Republic 7.70 Jan/15 7.46 9.69 0.09 percent
Denmark 4.90 Jan/15 4.00 12.90 1.70 percent
Djibouti 54.00 Jan/10 59.50 59.50 43.50 percent
Dominican Republic 14.90 Mar/14 15.00 19.70 13.90 percent
East Timor 3.90 Dec/10 6.70 9.89 3.90 percent
Ecuador 5.71 Jun/14 5.59 12.05 4.60 percent
Egypt 12.90 Nov/14 13.10 13.40 8.10 percent
El Salvador 5.90 Dec/13 6.10 7.97 5.88 percent
Equatorial Guinea 22.30 Dec/09 19.70 22.30 1.30 percent
Eritrea 14.50 Dec/84 14.50 14.50 percent
Estonia 6.30 Nov/14 7.50 20.10 0.50 percent
Ethiopia 17.50 Dec/12 18.00 26.40 17.50 percent
Euro Area 11.20 Jan/15 11.30 12.00 7.20 percent
European Union 9.80 Jan/15 9.90 10.90 6.80 percent
Fiji 8.39 Dec/12 8.40 9.40 4.60 percent
Finland 8.80 Jan/15 8.80 19.90 0.70 percent
France 10.40 Nov/14 10.30 10.80 7.20 percent
Gabon 16.00 Dec/10 14.80 16.00 14.80 percent
Gambia 6.00 Dec/03 6.00 6.00 6.00 percent
Georgia 14.60 Dec/13 15.00 16.90 10.30 percent
Germany 4.70 Jan/15 4.80 14.20 0.40 percent
Ghana 12.90 Dec/05 11.20 12.90 11.20 percent
Greece 26.00 Dec/14 25.90 28.00 7.30 percent
Guatemala 2.90 Feb/14 3.00 4.13 2.47 percent
Guinea 22.30 Dec/09 22.30 22.30 percent
Guinea Bissau 7.60 Dec/02 3.20 10.14 3.20 percent
Guyana 21.00 Dec/11 21.00 28.50 11.70 percent
Haiti 40.60 Dec/10 9.61 40.60 7.20 percent
Honduras 4.50 Dec/12 4.90 12.10 2.90 percent
Hong Kong 3.30 Jan/15 3.30 8.50 1.00 percent
Hungary 7.40 Jan/15 7.10 11.80 5.50 percent
Iceland 4.40 Jan/15 4.40 9.20 0.10 percent
India 5.20 Dec/12 6.30 9.40 5.20 percent
Indonesia 5.94 Aug/14 5.70 11.24 2.00 percent
Iran 10.50 Nov/14 9.50 14.70 9.50 percent
Iraq 15.10 Dec/12 15.20 28.10 15.10 percent
Ireland 10.10 Feb/15 10.30 17.30 3.70 percent
Israel 5.60 Jan/15 5.70 11.40 5.40 percent
Italy 12.60 Jan/15 12.70 13.30 5.90 percent
Ivory Coast 15.70 Dec/08 4.60 15.70 4.60 percent
Jamaica 13.40 Feb/14 14.90 16.50 9.80 percent
Japan 3.60 Jan/15 3.40 5.60 1.00 percent
Jordan 12.30 Nov/14 11.40 14.30 10.80 percent
Kazakhstan 5.00 Jan/15 5.00 9.70 4.40 percent
Kenya 40.00 Dec/11 12.70 40.00 12.70 percent
Kosovo 30.00 Dec/13 30.90 57.00 30.00 percent
Kuwait 2.72 Dec/12 2.72 7.18 0.50 percent
Kyrgyzstan 2.30 Dec/13 2.40 3.50 2.30 percent
Laos 1.29 Dec/12 1.39 2.59 1.29 percent
Latvia 10.60 Aug/14 10.70 20.70 5.40 percent
Lebanon 8.89 Dec/12 8.89 9.00 7.90 percent
Lesotho 25.30 Dec/08 27.30 39.30 25.30 percent
Liberia 3.70 Dec/10 5.60 15.90 3.70 percent
Libya 19.50 Dec/11 20.70 20.70 13.00 percent
Lithuania 9.10 Aug/14 11.20 18.30 3.90 percent
Luxembourg 7.00 Jan/15 7.00 7.30 1.40 percent
Macao 1.70 Jan/15 1.70 7.10 1.70 percent
Macedonia 27.90 Aug/14 28.22 37.30 27.70 percent
Madagascar 3.80 Dec/10 3.70 6.80 3.70 percent
Malawi 6.60 Dec/13 3.00 7.00 3.00 percent
Malaysia 3.00 Dec/14 2.70 4.50 2.70 percent
Maldives 11.30 Dec/12 11.50 14.44 0.79 percent
Mali 10.80 Dec/13 10.50 10.80 3.30 percent
Malta 5.84 Aug/14 5.80 8.24 5.80 percent
Mauritania 10.10 Dec/12 31.20 32.80 10.10 percent
Mauritius 7.60 Aug/14 7.77 19.70 2.70 percent
Mexico 4.51 Jan/15 3.76 5.93 2.22 percent
Moldova 3.30 Aug/14 3.60 13.00 3.00 percent
Mongolia 7.70 Nov/14 6.40 10.30 2.80 percent
Montenegro 15.15 Jan/15 14.95 31.00 10.20 percent
Morocco 9.70 Nov/14 9.50 15.10 7.80 percent
Mozambique 17.00 Dec/07 18.70 18.70 17.00 percent
Myanmar 4.02 Dec/13 4.00 4.15 4.00 percent
Namibia 27.40 Dec/12 37.60 37.60 19.50 percent
Nepal 2.70 Dec/12 2.70 8.80 1.79 percent
Netherlands 7.20 Jan/15 7.20 8.80 3.40 percent
New Caledonia 13.80 Dec/09 13.80 18.60 13.80 percent
New Zealand 5.70 Nov/14 5.40 11.20 3.50 percent
Nicaragua 5.90 Dec/13 7.40 17.80 1.60 percent
Niger 2.25 Dec/08 15.90 15.90 1.47 percent
Nigeria 23.90 Dec/11 21.10 23.90 5.30 percent
North Korea 4.60 Dec/12 4.40 5.10 2.80 percent
Norway 3.70 Dec/14 3.70 4.70 2.30 percent
Oman 15.00 Dec/11 15.00 15.00 15.00 percent
Pakistan 6.00 May/13 6.30 7.80 3.10 percent
Palestine 26.50 Nov/14 29.00 35.60 8.80 percent
Panama 4.10 Dec/13 4.00 16.30 4.00 percent
Papua New Guinea 2.30 Dec/12 2.20 3.10 1.90 percent
Paraguay 7.90 Aug/14 7.90 9.70 6.00 percent
Peru 6.40 Dec/14 5.60 13.00 5.60 percent
Philippines 6.00 Nov/14 6.70 13.90 6.00 percent
Poland 12.00 Jan/15 11.50 20.70 0.30 percent
Portugal 13.50 Nov/14 13.10 17.50 3.70 percent
Puerto Rico 13.70 Dec/14 14.00 24.00 9.70 percent
Qatar 0.30 Dec/13 3.10 3.90 0.30 percent
Republic of the Congo 26.60 Dec/10 26.60 26.60 percent
Romania 6.50 Jan/15 6.60 8.10 5.40 percent
Russia 5.50 Jan/15 5.30 14.10 4.80 percent
Rwanda 3.40 Dec/12 1.20 3.40 1.00 percent
Sao Tome and Principe 13.60 Dec/12 14.00 16.70 13.60 percent
Saudi Arabia 5.70 Nov/14 5.70 6.30 4.35 percent
Senegal 10.20 Dec/11 12.00 12.00 5.60 percent
Serbia 16.80 Nov/14 17.60 25.50 13.30 percent
Seychelles 1.00 Dec/13 2.20 4.50 1.00 percent
Sierra Leone 3.40 Dec/04 3.40 3.40 percent
Singapore 1.90 Nov/14 2.00 6.00 1.40 percent
Slovakia 12.39 Jan/15 12.29 19.70 8.70 percent
Slovenia 13.00 Dec/14 12.50 15.50 6.30 percent
South Africa 24.30 Nov/14 25.40 31.20 21.50 percent
South Korea 3.40 Jan/15 3.50 7.10 2.90 percent
South Sudan 12.00 Dec/08 12.00 12.00 percent
Spain 23.70 Nov/14 23.67 26.94 4.41 percent
Sri Lanka 4.50 May/14 4.10 11.30 3.90 percent
Sudan 15.90 Dec/11 16.80 16.80 11.10 percent
Suriname 8.00 Dec/11 7.60 14.00 7.00 percent
Swaziland 28.50 Dec/10 28.20 28.60 21.70 percent
Sweden 8.40 Jan/15 7.00 10.50 1.30 percent
Switzerland 3.50 Jan/15 3.40 5.40 1.60 percent
Syria 14.90 Dec/12 14.90 14.90 8.00 percent
Taiwan 3.78 Jan/15 3.84 6.02 1.04 percent
Tajikistan 2.40 Dec/14 2.50 3.13 2.00 percent
Tanzania 10.70 Oct/11 11.70 12.90 10.70 percent
Thailand 1.06 Jan/15 0.56 5.73 0.39 percent
Togo 6.80 Dec/06 6.80 6.80 percent
Trinidad and Tobago 3.10 Feb/14 3.80 21.10 3.10 percent
Tunisia 15.20 Feb/14 15.30 18.90 12.40 percent
Turkey 10.70 Nov/14 10.40 16.10 8.00 percent
Turkmenistan 2.60 Dec/04 2.60 2.62 1.87 percent
Uganda 4.20 Dec/10 1.90 4.20 1.90 percent
Ukraine 8.90 Aug/14 8.60 10.30 6.50 percent
United Arab Emirates 4.20 Dec/12 4.60 4.60 1.15 percent
United Kingdom 5.70 Dec/14 5.80 12.00 3.40 percent
United States 5.50 Feb/15 5.70 10.80 2.50 percent
Uruguay 6.50 Dec/14 7.00 13.40 5.40 percent
Uzbekistan 4.80 Sep/12 4.80 4.80 percent
Venezuela 5.50 Dec/14 5.90 20.70 5.50 percent
Vietnam 2.10 Nov/14 2.17 4.50 1.81 percent
Yemen 29.00 Dec/11 17.80 29.00 13.70 percent
Zambia 15.00 Dec/08 15.90 19.70 12.00 percent
Zimbabwe 10.70 Dec/11 4.20 10.80 4.20 percent

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *